Η οργάνωση του έργου έχει ως εξής:

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου)
Η συγκριτική ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης θα γίνει στη βάση κοινών αξόνων ώστε να μπορούν να αναδειχθούν με σαφήνεια οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των χωρών, λαμβάνοντας υπόψη και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε χώρα (π.χ. το γενικότερο πολιτικοοικονομικό περιβάλλον, τον όγκο των μεταναστευτικών ροών και το είδος του επικοινωνιακού συστήματος). Οι κοινοί άξονες είναι οι εξής: 
(α) Περιεχόμενο των ΜΜΕ
(β) Στάσεις και πρακτικές δημοσιογράφων
(γ) Χάραξη πολιτικών για τα ΜΜΕ: διερεύνηση αλλαγών που έχουν επέλθει στο θεσμικό πλαίσιο των δημοσιογραφικών οργανισμών για τη βελτίωση της εκπροσώπησης των ΥΤΧ στα ΜΜΕ, με (i) την υιοθέτηση νόμων και κωδίκων δεοντολογίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων (ii) τη θεσμική υποστήριξη για τη δημιουργία Κοινοτικών και Μειονοτικών Μέσων (iii) τις πολιτικές για την ενίσχυση της πολυπολιτισμικότητας εντός των δημοσιογραφικών ογανισμών μέσα από την ενσωμάτωση μειονοτικών ομάδων στο δημοσιογραφικό δυναμικό των ΜΜΕ. 
 
Ανάλυση περιεχομένου κυπριακών εντύπων, διαδικτυακών και ενημερωτικού περιεχομένου ηλεκτρονικών ΜΜΕ
Η ανάλυση περιεχομένου θα εστιάσει στους εξής τρεις άξονες:
*Η γλώσσα στον δημοσιογραφικό λόγο
*Η πλαισίωση στη δημοσιογραφική κάλυψη
*Οι πηγές των ειδήσεων
 
Έρευνα επισκόπησης αντιλήψεων και πρακτικών δημοσιογράφων στα κυπριακά ΜΜΕ.
Η έρευνα θα εστιάσει στο γνωστικό επίπεδο των δημοσιογράφων, στις αντιλήψεις και τις ειδησεογραφικές αξίες, καθώς και στις δημοσιογραφικές πρακτικές σε όλα τα στάδια παραγωγής της είδησης.
 
Έρευνα αντιλήψεων και αναγκών ΥΤΧ ως προς την κάλυψή τους από τα ΜΜΕ.
H έρευνα στοχεύει αφενός στη διερεύνηση των αντιλήψεων των ΥΤΧ σε σχέση με την κάλυψη των θεμάτων τους από τα ΜΜΕ αφετέρου στην καταγραφή των αναγκών και των εισηγήσεών τους για την καλύτερη εκπροσώπησή τους στα ΜΜΕ.