Αναμενόμενα Αποτελέσματα της Δράσης είναι:

  • Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ στην Ευρώπη παρουσιάζουν τα θέματα που αφορούν τους ΥΤΧ και τη μετανάστευση καθώς και της στάσης τους απέναντι στα θέματα αυτά.
  • Η διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ στην Κύπρο παρουσιάζουν τα θέματα που αφορούν τους ΥΤΧ και τη μετανάστευση καθώς και της στάσης τους απέναντι στα θέματα αυτά.
  • Η διατύπωση εισηγήσεων και «καλών πρακτικών» και ο σχεδιασμός δράσεων ένταξης σε σχέση με τα κυπριακά ΜΜΕ προς όφελος των ΥΤΧ στην Κύπρο.
  • Διοργάνωση σεμιναρίου για τους ενδιαφερόμενους στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διάχυση των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων της δράσης.