Στόχος της Δράσης είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο τα κυπριακά ΜΜΕ παρουσιάζουν θέματα που αφορούν τους ΥΤΧ αλλά και τη μετανάστευση γενικότερα, καθώς επίσης και ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χειρίζονται τα ίδια θέματα. Στο πλαίσιο της Δράσης και μετά το τέλος της έρευνας, θα γίνουν εισηγήσεις για τον σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων ένταξης σε σχέση με τα κυπριακά ΜΜΕ προς όφελος των ΥΤΧ στην Κύπρο.