Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη της πραγματικότητας μεταφέροντας ειδήσεις και γεγονότα. Παράλληλα συνδράμουν στη διαμόρφωση των κυρίαρχων αξιών και κανόνων που διέπουν την κοινωνία (van Dijk, 1991; McCombs et al.,1997). Γι’ αυτό το λόγο, ο ρόλος των ΜΜΕ όσον αφορά στην κάλυψη θεμάτων που αφορούν τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών (ΥΤΧ) καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός στην παρούσα συγκυρία που η μετανάστευση αυξάνεται και η ευρωπαϊκή οικονομική κρίση δοκιμάζει τις οικονομικές και κοινωνικές αντοχές των ευρωπαίων πολιτών.

Η διαπολιτισμικότητα και οι εθνοτικές διαφορές συνιστούν όλο και περισσότερο μέρος της πραγματικότητας των σύγχρονων Ευρωπαϊκών κοινωνικών, κυρίως ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης από τρίτες χώρες. Ωστόσο, η πολιτισμική και εθνοτική διαφορετικότητα όχι μόνο δεν αντικατοπτρίζονται επαρκώς στα MME, αλλά συχνά η απεικόνιση και οι αναπαραστάσεις των ΥΤΧ αντανακλούν προκαταλήψεις, αρνητικότητα και στερεοτυπικές αναφορές οι οποίες αφενός δυσχεραίνουν την ένταξη των ατόμων αυτών στην τοπική κοινωνία, αφετέρου ενδυναμώνουν ρατσιστικά στερεότυπα και ενθαρρύνουν ξενοφοβικές στάσεις και συμπεριφορές. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα γίνουν επίσης εισηγήσεις για τον σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων ένταξης σε σχέση με τα κυπριακά ΜΜΕ προς όφελος των ΥΤΚ στην Κύπρο. 

Ο γενικός στόχος της Δράσης είναι η αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο παρουσιάζονται ειδήσεις που αφορούν τους ΥΤΧ αλλά και η μετανάστευση γενικότερα στα κυπριακά ΜΜΕ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο τα ΜΜΕ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες χειρίζονται τα ίδια θέματα. Μέσα από τη συγκριτική ανάλυση τεσσάρων χωρών (συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου), η δράση θα καταλήξει σε συγκεκριμένες εισηγήσεις και καλές πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας, ώστε να επιτρέψουν τον σχεδιασμό περαιτέρω δράσεων ένταξης σε σχέση με τα κυπριακά ΜΜΕ προς όφελος των ΥΤΧ στην Κύπρο.